Druhy činností

Požár - požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.


Dopravní nehoda - zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné činnosti, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Zásah na dopravní nehodu s následným požárem se posuzuje jako požár. Za dopravní nehodu je považován i zásah, kdy jednotky PO dopravní prostředek pouze vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).


Živelní pohroma - zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvy půdy, zemětřesení apod. (spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod.), při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce


Únik nebezpečné chemické látky - zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah jednotek PO je veden k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií. (Poznámka: Nebezpečná látka - viz zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)


Únik ropného produktu (olejová havárie) – zásah jednotky PO u mimořádné události s únikem výhradně ropných produktů (benzinu, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako „dopravní nehoda“.


Technická havárie - zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu nebo značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo živelní pohromu), např. destrukce objektu


Technická pomoc - zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologickou
pomoc a dopravní nehodu, např.:
• vyproštění osob z výtahu
• nouzové otevření bytu
• odstranění překážek z komunikací i jiných prostor
• otevírání uzamčených prostorů
• likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod.
• odvětrání prostor
• záchrana osob a zvířat
• čerpání, uzavírání a navážení vody
• asistence při hledání nástražného systému
• provizorní nebo jiné opravy
• vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě)
• měření koncentrací nebo radiace


Technologická pomoc - zásah jednotky PO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků


Ostatní pomoc - zásah jednotky PO, který nelze definovat jako technickou havárii, technickou nebo technologickou pomoc, např. odvoz nebo převoz pacienta nebo lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě živelní pohromy) apod. i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc)


Radiační havárie a nehoda - zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz § 2 zákona č. 18/1997 Sb. a § 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb.)


Ostatní mimořádná událost - zásah jednotky PO u jiné mimořádné události, např. epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími druhy zásahů jednotek PO


Planý poplach - zásah jednotky PO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události jednotce PO, která se nepotvrdila

Převzato z: www.mvcr.cz

AktualityRSS Aktuality

14. 12. 2019Letošní mikulášská nadílka se konala v restaurai Prostor dne 7.12. 2019. Pro děti byl připraven pestrý... pokračování

7. 3. 2017Poslední lednovou sobotu jsme byli pozvání na Výroční valnou hromadu... pokračování

19. 12. 2016Dne 26.11 2016 proběhla tradiční VVH SDH... pokračování

Nejnovější článkyRSS Články

19. 1. 2020
Podpora Moravskoslezského kraje 2019

14. 12. 2019
Mikulášská nadílka

15. 2. 2019
Využití dotací MŠMT

Nejnovější galerieRSS Fotogalerie

6. 12. 2021
Mikulášská stezka 2021

7. 9. 2021
Dětský den 4.9.2021

7. 9. 2020
Dětský den 5.9.2020

Sponzoři

Městský Obvod Slezská Ostrava - Statutární město Ostrava

Tvorba internetových stránek Petr Hanyáš

Účetnictví, autodoprava, dovoz a servis vozidel, leasing, úvěry a pojištění

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

LANEX a.s.: výroba a prodej kvalitního a trvanlivého technického textilu. Vaky, horolana, lana, šňůry, provazy, popruhy, úvazky

Temar spol s r.o. - EPS, EZS, přístupové systémy, pakrovací systémy

EX Technik

ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o.

Bezdrátový internet